Συνδεθείτε μαζί μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Mε τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10-04-2021 ΚΥΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β 1. Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου, Κουκλινού Ανδρέα και Αρχοντάκη Γεώργιου με θέμα: «Συντήρηση οδικού δικτύου παλαιάς εθνικής οδού κατά μήκος της τοπικής κοινότητας Πλατανιά έως το Κολυμπάρι»

Β2.. Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Αποκλεισμός του μεγαλύτερου όγκου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία  covid-19 από το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης».

Β3. Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Για τους ελαστικά εργαζόμενους στην περιφέρεια Κρήτης».

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1  Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του καθορισμού των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (έως  2023) της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

   – (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

        1.2 Κατάρτιση Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το Έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

  • (εισηγητές ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και ο κ. Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ)
  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΠΚ και ΠΕ έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

2.2 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 η κα Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών θεμάτων ΠΚ).

2.3 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων 2021 για τις συνδρομές συμμετοχής, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ Αλεξάκης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων).

2.4 Έγκριση 2ης Τροποποίησης της αρ. 96/2019 απόφασης ΠΣ ως προς την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 (επιτροπή καταλληλότητας ακινήτων), όσον αφορά στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ .

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας)

2.5  Ωράριο κυκλοφορίας οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

 – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων  )

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.1 Αποχαρακτηρισμός ανενεργών λατομικών  περιοχών  στην ΠΕ  Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων )

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) της Ε.Ο. 14 (Ρέθυμνο-Ρουσσοσπίτι) της Π.Ε. Ρεθύμνης, πέριξ της μονής Αγίας Ειρήνης Ρουσσοσπιτίου με σκοπό την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Υποέργο (νέο): «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 5.1 Έγκριση παράτασης υλοποίησης του έργου «ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος, η υλοποίηση του οποίου εγκρίθηκε με την Απόφαση 127/2018 (πρακτικό 12/26-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 03/09.02.2021 και 04/09.02.2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΠΟΛΙΤΙΚΗ